Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 57%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Čínská metoda házení mincí - Iť-ing

I-ťing neboli čínská Kniha proměn 4000 let stará kniha, přibližující strukturu existence našeho bytí. Představuje obrovskou přírodní pravdu, řídící se jen zákony kosmu, jin a yang. Všechna současná vydání jí představují čtenáři především jako orákulum – prostředek k věštění, odkaz na její filozofickou podstatu je jen občas v překladu jemně a opatrně naznačován. Její podstatou je házet opakovaně třemi mincemi, zapsat si výsledný hexagram a pak z velice nejasného výkladu si odvodit sám pro svou situaci závěry.
1.hegagram
1.hegagram
1.hexagram

Vyjadřuje skutečnost, že proti sobě stojí dva světy, které do sebe ještě nezasahují. Pokud by proti sobě nestály, nebylo by dál co rozvíjet. Proto je to výchozí postavení I-ťingu, ve kterém se skrývá ohromný potenciál – potenciál tvoření – TVOŘIVÁ SÍLA. Svět iluze už se snaží uvádět nějaké pokyny, které však ještě tady na samém začátku nemají žádnou relevanci.
2.hexagram
2.hexagram
2.hexagram

Oba světy do sebe zcela zasahují. Možná toto hraniční oboustranné PŘIJETÍ znamená, že se oba světy chtějí nejdříve zcela poznat, aby věděly, co mohou jeden od druhého očekávat – jaké budou vzájemné PŘIROZENÉ REAKCE. Zde se vytyčuje-prolamuje určitý kanál-cesta do podstaty vědomí, který dále může svět iluze využívat na předkládání (podsouvání) pravidel a omezujících myšlenek-představ – na udržení rovnováhy však musí svět iluze akceptovat vytvoření opačného kanálu, přes který bude skutečný svět-harmonie zasahovat do světa iluze.
3.hexagram
3.hexagram
3.hexagram:

Hodnoty a pravidla světa iluze musí výrazně zasáhnout do způsobu aplikace skutečných hodnot na sebe samotného a do emocionálního vztahu se životem, aby se vytvořily předpoklady pro OBTÍŽNÉ ZAČÁTKY a ROZENÍ. Svět iluze má strategii pravidel připravenou, ale není snadné přesvědčit vědomí ze světa jednoty, kde proti sobě nestojí žádné protiklady jako konec-začátek, obtížné-snadné, že něco nového může začínat-rodit se. Na oplátku musí skutečné hodnoty nechat vstoupit do kolektivu (vztahu se společností) a genetického proudu (vztahu s rodinou), ale primární existenční polaritu si nechává ve svém vlivu.
4.hexagram
4.hexagram
4.hexagram

Pravidla světa iluze zasahují do racionálního a emocionálního vztahu se životem, aby dokonalé-nekonečné vědomí uvěřilo v NEVYZRÁLOST a že je vůbec možné se odněkud někam vyvíjet. Zde se podsouvá vědomí falešná hodnota ze světa duality, stojící na protikladech nezralý-zralý, zavádí se existenční pravidlo neustále se opakujícího ZRÁNÍ. Kvůli stabilitě hodnoty skutečného světa vnikají do vztahu se společností a do primární existenční polarity. Genetický proud si svět iluze ponechává ve svém vlivu.
5.hexagram
5.hexagram
5.hexagram

Zde jde o první zkušenost vědomí se situací, že nemá něco pod kontrolou. Falešné hodnoty ovlivňují vztah vědomí se sebou-sebeidentifikaci a emocionální vztah se životem, přitom je zcela zamezen přístup skutečným hodnotám do světa iluze. Poprvé se něco odehrává mimo vědomí, které do toho nemůže nijak zasahovat – ve formulování existence je to jeden z nejvýznamnějších okamžiků. Iluzí nenarušený zůstává pouze racionální vztah s existencí, který může tuto situaci řešit jen ZÁMĚRNÝM ČEKÁNÍM a ještě širší akceptací toho, že věci mohou jít odněkud někam.
6.hexagram
6.hexagram
6.hexagram

Již třetí postavení, ve kterém genetický proud zůstává ve vlivu světa iluze – s následujícím hexagramem už to odkrývá strategii světa iluze, že chce hodně stavět na inercii genetického vývoje. Když se teď skutečné hodnoty vrací do společenských vztahů a existenční polarity, dostávají se do KONFLIKTU s rozdílností názorů v societě a mezi pohlavími – a potažmo také se stále silnějším zámkem genetického kódu.
7.hexagram
7.hexagram
7.hexagram

Tady se jedná o další hluboký zásah do podstaty vědomí falešnými hodnotami, aby se sestavil archetyp „cíl“. Zde svět iluze přesvědčuje dokonalé neomezené vědomí, které nemá ke své dokonalosti co přidat, aby uvěřilo tomu, že je potřeba něčeho docilovat a že to nedokáže samo, ale jen za pomoci SÍLY KOLEKTIVU. Záměrem není předložit možnost něčeho opravdu docílit, ale vytvořit existenční pravidlo nekončící snahy o docílení něčeho. Skutečný svět působí na svět iluze stejným způsobem jako v předchozím hexagramu, přestože tedy harmonizuje společenské vztahy a pohlavní polaritu, s narušeným vztahem k sobě a k existenci nedokáže zcela zamezit systémové organizaci společnosti podle zdatnosti a pohlaví. Pokládají se základy organizace a disciplíny. Genetický proud se stává jasnou bází pro základní pravidla existence.
8.hexagram
8.hexagram
8.hexagram

Po znovuotevření cesty pro skutečné hodnoty do světa iluze, skutečný svět zasévá touhu po integritě – SPOJENÍ. Při současném narušení vztahu k sobě a emocionálního vztahu s existencí je však výsledkem archetyp nikdy neuspokojitelné touhy po JEDNOTĚ místo opravdového uvědomění si původu a propojení ve světě jednoty. Svět iluze intenzivně přesvědčuje vědomí, že je produktem civilizace a že neodvolatelně zůstává součástí příslušného společenského uspořádání – že jeho původ je v dualitě.
9.hexagram
9.hexagram
9.hexagram

Pro neomezené vědomí je toto další lekce nemožnosti zasahovat do světa iluze. Zasahováním do emocionálního vztahu s existencí svět iluze nutí vědomí osvojit si princip ODPÍRÁNÍ a POKORY. To se tak dostává poprvé do styku se zvláštním stavem, kdy přestože mu existence může těžko nabídnout něco cennějšího než přirozené nakládání s neomezeným potenciálem, po pečlivě podsunutém archetypu „cíl“ a po ukotvení v existenční polaritě, genetickém kódu a kolektivu si to jen obtížně uvědomí. Jde tu vlastně o formulaci archetypu „cenný-nedosažitelný“. Jen při představě, že něco je vzácnější než to ostatní a nedá se toho nijak docílit, lze pocítit ODPÍRÁNÍ.
10.hexagram
10.hexagram
10.hexagram

Skutečný svět má zde možnost zasáhnout do společenských vztahů, ale naráží na již existující hierarchii, společenskou dynamiku a rozdílnosti v záměrech. Vedle toho nemá možnost nijak zasáhnout do pravidel souvisejících s pohlavní polaritou a genetickým proudem, tak se musí omezit na harmonizaci stylizace navázání kontaktu – VYKROČENÍ a společenského CHOVÁNÍ. Tento hexagram zasévá semínko etiky a společenských způsobů. Napomáhá tomu nenarušený vztah se sebou a s existencí.
11.hexagram
11.hexagram
11.hexagram

Toto je nejhraničnější zasažení existence falešnými hodnotami. Skutečným hodnotám nezůstala jediná pozice. Svět iluze má zcela volnou ruku v zavádění systémů, vše může drtit strojovou kardinální precizností, každému nabízí zařazení a uplatnění – návnadou je příslib hojnosti, všeobecné PROSPERITY, který nemůže být jiný než iluzorní. Harmonie a láska nemají žádnou šanci na uplatnění. Nenasytnost si žádá rozšíření znesvobozujících zákonů, jejichž jediným přívlastkem je „užitečné“. Tento hexagram zavádí archetyp
12.hexagram.jpg
12.hexagram

Skutečný svět zasahuje celou svojí silou do existence a rozkládá vše, co brání kontaktu se svým nitrem, co odvádí pozornost na falešné hodnoty. Kdokoliv se ze všech sil drží falešných hodnot, zažívá neúprosnou STAGNACI. Tentokrát je to svět iluze, který nemá šanci kamkoliv zavést svůj řád a systém. Přichází výjimečná možnost připomenout si svůj původ ve světě jednoty, spojit se se svým nitrem. Trpí jen ten, kdo lpí na falešných hodnotách a nedokáže se jich vzdát, přestože neexistuje jediný důkaz, že by nabízely skutečné naplnění. Nabízí se příležitost k prozření iluze, kterou však může být těžké vzhledem k předchozím zásahům do vztahu se sebou a s existencí uchopit. Je dobré zdůraznit, že to není chaos a entropie, co boří systémy iluze, ale nekonečná harmonie a láska.
13_tung_jen.jpg
13.hexagram

Skutečný svět se svými hodnotami vkládá do genetického proudu, naráží však na uzavřený genetický zámek a na neutuchající zájem o řád v LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ a v pravidlech pohlavní polarity. Vliv harmonie sice probouzí zájem o potřeby bližních, ale zároveň se musí vypořádat s tím, že tyto potřeby nejsou spojovány se skutečnými hodnotami, ale s falešnými hodnotami. Pod vlivem archetypů „cíl“, „cenný-nedosažitelný“ a „chamtivost“ toto postavení ústí do archetypu „vytrvalost“. Svět iluze už ví, že jeho hodnoty nejsou nenarušitelné, přestože o ně všichni usilují, proto všechny nutí k vytrvalosti a poslušnému zařazení na své místo v společenském i partnerském uspořádání – POSPOLITOSTI. Předkládá to jako cestu k trvalému nekončícímu uspokojování potřeb svých bližních.
14.hex.jpg
14.hexagram

Aniž by skutečný svět jakkoliv zasahoval do světa iluze, falešné hodnoty mají možnost ovlivnit racionální vztah s existencí a podsouvat vědomí představu o nadřazenosti – SVRCHOVANOSTI včetně komunikačních-vyjadřovacích zdatností na přesvědčení druhých, že se mají podřídit a být loajální a poslušní. Z pohledu duality se jedná o úspěch, z pohledu jednoty je to zapomenutí na to, že ve své podstatě jsme si všichni rovni.
15.hex.jpg
15.hexagram

Svět iluze se plnou silou zaměřuje na společenské vztahy s ohledem na to, že harmonie vstupuje do genetického proudu a pohlavní polarity. K podsouvání falešných představ a myšlenek má cestu zcela otevřenou, neboť vztah vědomí se sebou a s existencí je zcela v jeho režii. Toto postavení dává vzniknout upřímné ohleduplnosti v rodinných a v partnerských vztazích za významné absence možnosti uvědomit si, kdo jsem a jak důležitou roli hraji ve struktuře existence. Tento hexagram přidává k archetypu „vytrvalost“ archetyp „skromnost“ - UMÍRNĚNOST a klade důraz na takové nalezení pozice v společenských vztazích, která umožňuje způsobné dosahování cílů. Implicitním záměrem je trvalá deformace vědomí, nikoliv skutečné dovršení, které svět iluze ani nemůže nabídnout.
16.hex.jpg
16.hexagram

Svět skutečnosti maximálně HARMONIZUJE veškeré mezilidské vztahy za současného harmonického působení na emocionální vztah s existencí, čímž vytváří podmínky k NADŠENÍ. Avšak svět iluze má také své páky, kterými působí na vztah vědomí se sebou a racionální vztah s existencí, přes které nenechá vědomí utéct od přesvědčení, že má svůj původ v dualitě, a tím vzniká tendence ke vzhlížení k „vyššímu“ místo uvědomění si svého původu v jednotě. Tento hexagram zavádí náboženské tradice a deformovanou představu o propojení s „něčím vyšším“. Akcentuje uzpůsobení osobních hodnot hodnotám, které vyznává daná společnost, umění, historii, vlastenectví, … Charizma se přiznává tomu, kdo pochlebuje všeobecnému smýšlení. Kdo by poukazoval na nedostatky ve společenském přesvědčení, bude zatracen a exkomunikován.
17.hex.jpg
17.hexagram

Jeden z nejkontroverznějších hexagramů. Na jednu stranu velí: Pokud se vaše cíle a zásady rozcházejí s cíli a zásadami ostatní společnosti, bude třeba, abyste se přizpůsobili. Na druhou stranu ale svět iluze drží ve svém vlivu obě jádra sebeidentifikace a nechce, aby se přizpůsobily harmonii, která je obléhá. Vychází z toho mocný impulz k NÁSLEDOVÁNÍ okolní harmonie, ale zároveň svět iluze důrazně a sebejistě vyzývá k ADAPTACI na společenská pravidla a zájmy doby, která jsou v tomto postavení evidentní fikcí – více než kdy jindy. Když už odpočívat, proč si neodpočinout i od společenských pravidel? Nazvat archetyp, který se zde vytváří, „adaptace“, by nebylo úplně přesné, archetyp „volba směru adaptace“ by bylo přesnější.
18.hex.jpg
18.hexagram

Svět iluze se z obléhaného mění na obléhatele. Skutečný svět svými hodnotami zasahuje obě jádra sebeidentifikace (i tu ze vztahu se sebou jako s neomezeným vědomím, i tu z pohlavní polarity – dualistickou). Svět iluze to shledává ZKAŽENOSTÍ a rozkladem, zabírá pozice v racionálním i emocionálním vztahu s existencí, ve společenských a rodinných vztazích a žádá NÁPRAVU, neboť vědomí v tomto postavení přirozeně odmítá participaci na pravidlech iluze. Tato vyostřená konfrontace nenabízí žádné možnosti, jak se posunout dál. Ve vědomí se míchá pocit vnitřního uspokojení s iritací z okolních poměrů. Svět iluze se uchyluje k lákání do pohodlí iluze, vytýká netečnost a lhostejnost.
19.hex.jpg
19.hexagram

Po zkušenostech z chamtivostí, vytrvalostí, skromností, adaptací a vyostřených konfliktech se předkládá archetyp „sblížení“ ve smyslu SBLÍŽENÍ se světem iluze a výhodami, které dočasně poskytuje (než přijde osmý měsíc). Cenou za to je tragický souhlas s pokřivením své identity – úplné zapomenutí na svůj skutečný původ, na vztah se svojí podstatou a se životem, plné předání své sebeidentifikace světu iluze, která nás definuje přes pohlaví a vztah s genetickým proudem. Skutečným hodnotám zůstala možnost zasahovat pouze do společenských vztahů, přičemž svět iluze tuto slabinu řeší varováním před možným „kulturním ochabnutím“. Sblížení s falešnými hodnotami poskytuje falešné sebevědomí a falešné charizma. Nad vším visí hrozba nezbytné dočasnosti, kterou však zmanipulované vědomí ignoruje. Jakékoliv pohnutky k zásobení se na budoucí otřesy zcela zamezují spojení s celovesmírnou harmonií a skutečné hodnoty odstavují na vedlejší kolej.
20.hex.jpg
20.hexagram

Svět iluze trochu cynicky vyzývá, abyste říkali lidem to, co máte na srdci, neboť emocionální vztah se životem (hrudní-torakální pleteň) je v tomto postavení ta jediná oblast, do které mohou falešné hodnoty zasahovat. POZOROVÁNÍM máte dojít k novým nápadům, čím obohatit svět falešných hodnot. V ROZJÍMÁNÍ máte dojít k inspiraci, jak co nejlépe využít společenského dění, jak obohatit osobní a společenské významy, jak docílit postavení. V překladu toto vše znamená, že když už musíte rozjímat, tak alespoň rozjímejte nad falešnými hodnotami. Ve skutečnosti je potenciál a odkaz tohoto hexagramu úplně jiný a svět iluze v něm nemá zas tak silnou pozici. Skutečný svět vás nebude do ničeho nutit, neboť se od vás nemá čím obohatit. Nabízí možnosti z titulu, že jste propojeni se světem jednoty a nekonečné lásky, ale je pouze na vás, jak s nimi naložíte. Pro svět iluze je bezpečnější nevinné rozjímání, než drcení struktur a systémů iluze harmonií.
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one